Grave selv prosjekt

Bakgrunn

Midt-Telemark Breiband (MTB) «gjør det selv prosjekt» (GDSP) har som målsetning å bidra til at det bygges fiber i ikke kommersielle områder. Dette skal skje gjennom et samarbeid med MTB og lokale lag, og eventuelle andre samarbeidspartnere. Prosjektene forutsetter spleiselag og dugnadsinnsats. I tillegg forutsetter det at lokale interesser er pådrivere, motiverende og tar en sentral posisjon for å få realisert de enkelte prosjektene.
I denne forbindelse er det utarbeidet en ”mal” som synliggjør de hovedspørsmål som må avklares, den rekkefølge de må løses i, hvem som utfører arbeidsoppgavene og hvem som har ansvaret for de ulike oppgaver.

Prosjektstart

For å realisere et «gjør det selv prosjekt» vil det være behov for en stor egeninnsats av de lokale miljøet, og dette må organiseres gjennom lokallaget i form av dugnad ved at det eks. engasjeres gravelag med maskiner, det utføres handgraving, skogrydding, legging av rør, transport m.m.
Det skal i fellesskap utarbeides en plan for hvordan nettet skal bygges og hvor det skal graves, det må foreligge et plankart før noe arbeid startes.
Hvis det av en eller annen årsak blir endringer på traseen skal dette informeres om, og endringen skal tegnes inn på utlevert kart.
Det skal også tas bilder av traseen, dette skal tas slik at en ser plassering i forhold til omgivelsene.

Kundelister

Lokallaget framskaffer en oversikt over interesserte beboere og bedrifter i området. For de som ønsker en bedriftsoppkobling må dette beskrives på listen. Listen må inneholde navn, telefonnummer og adresse, eventuelt gårds og bruksnummer.
MTB kan levere Internett, TV og telefon tjenester til private kunder. Bedrifter i området vil få tilbud om bedriftsabonnement.

Kontrakt

I hvert enkelt prosjekt skal det skrives en kontrakt mellom MTB og hver enkelt husstand/kunde og evt. bedrift. Denne kontrakten er en standard kjøpskontrakt som beskriver hvilke tjenester kunden har bestilt, etableringskostnader og bindingstid. Den skal også beskrive kundens og MTBs ansvar i prosjektet.

Standard for fiber – kabellegging:

Grøft utenfor tomtegrensen

 

  • Grøfta skal være 60cm dyp, eller ned til eksisterende kabeltrase.
  • Der hvor dette ikke kan overholdes, må det ekstra tiltak til. f.eks. kabelbord.
  • Påse at planlagte grøftetraseer blir peilet før gravearbeidet starter.

 

Trase

  • Det skal merkes på kart hvor inntakskabelen/røret går ut av stamnett grøft og inn på kundens eiendom, samt hvor på veggen kabelen går inn i huset.

 

OBS – Kabelbånd / Peiletråd

  • Det skal legges peiletråd sammen med rør/fiberkabel. Alle tampene skal være tilgjengelige i skap/kum, det skal minst være 1 m tamp tilgjengelig i skap/kum.
  • Det skal legges OBS- kabelbånd ca. 20cm under toppdekket.

 

Hvis ikke annet er avtalt, hentes materiell hos Eltel i Lundevegen 29!

Leggeanvisning grøft og rørlegging

Grøft skal være min 60 cm dyp. På dyrket mark skal det være minimum 100 cm. I grøftene kan det legges 40mm rør, 20mm og 12 mm i henhold til utarbeidet plan for prosjektet. Rundt rørene brukes kabelsand uten stein som omfyllingsmasse. En må påse at massen pakkes godt rundt/mellom rørene og mot grøfteveggen.

Omfyllingsmassen må være fri for tele, snø og isklumper. Stedlig masse kan brukes til igjenfylling av grøfta (ref. leggeanvisning). Vær påpasselig på at rørene ikke blir presset mot større steiner som kan klemme rørene.

Alle rør må legges mest mulig plant i horisontalretningen, og det må ikke være kveiler på røret, dette for å få en best mulig blåseoperasjon. Alle rør må innmåles iht de rutiner som MTB har fastlagt.

Husk, skal det graves i offentlige veier må du ha godkjenning for dette.

Fiberblåsing

All fiberblåsing vil utføres av godkjente entreprenører

Fiberskjøting

All fiberskjøting vil bli utført av godkjente entreprenører

Egeninnsats innenfor egen tomtegrense

Grøften anbefales og være 60 cm. Dyp. Vær påpasselig på at røret ikke blir presset mot større steiner som kan gi klem på røret når du fyller igjen grøfta.

Egeninnsats

Slik gjør du det

Steg 1

Start med å rulle ut det oransje røret på bakken og legg det der hvor du vil grave, helt frem til husveggen. Legg igjen rørkveilen her, ikke kapp røret. Montøren sørger for å tilpasse dette.

Steg 2

Grav en grøft som er ca 60 cm dyp. Skal du grave langt, bruk en smal spade – da går jobben raskere.

Steg 3

Når du er ferdig å grave, rydder du grøftebunnen for steiner. Deretter plasserer du det oransje røret i grøften. Pass på at det ikke blir knekk på røret – det må ikke krummes mer enn omkretsen på en cd-plate.

Steg 4

Fyll grøften med samme massen som du gravde opp. Er det mye stein i massen, kan du legge sand eller hagesingel under og over røret.

Steg 5

Når røret er gravd frem til husveggen er din egeninnsats ferdig! Vår montør tilpasser røret og fører dette inn en utvendig grensesnittboks. Fra denne boksen vil det gå en tynn fiberkabel til der du ønsker din hjemmesentral plassert. Montøren kobler så fiberen til hjemmesentralen.